Διαμεσολάβηση

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, γνωστοποιούνται τα εξής:

Για να αποκτήσουν εκτελεστό τίτλο στη βάση έγγραφης συμφωνίας που συνήψαν στο πλαίσιο διαδικασίας διαμεσολάβησης, τα μέρη της διαδικασίας διαμεσολάβησης μπορούν, αφενός, να απευθυνθούν σε συμβολαιογράφο. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα είτε να συνάψουν την έγγραφη συμφωνία απευθείας ενώπιον του συμβολαιογράφου είτε να μετατρέψουν ήδη συναφθείσα έγγραφη συμφωνία τους σε δημόσιο έγγραφο ζητώντας από τον συμβολαιογράφο να την επικυρώσει σύμφωνα με το άρθρο 54 του συμβολαιογραφικού κώδικα (Notariatsordnung). Αφετέρου, τα μέρη μπορούν επίσης να συνάψουν, ενώπιον οποιουδήποτε περιφερειακού δικαστηρίου (Bezirksgericht), δικαστικό συμβιβασμό που θα επαναλαμβάνει το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας τους που προέκυψε από διαδικασία διαμεσολάβησης σε αστική υπόθεση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.