Διαμεσολάβηση

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βέλγιο

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Τα «δικαστήρια» που είναι αρμόδια να εκτελέσουν συμφωνία που προκύπτει από διαμεσολάβηση, εφόσον απαιτηθεί, είναι: ο ειρηνοδίκης, ο πταισματοδίκης, το πρωτοδικείο, το εμποροδικείο, το πρωτοβάθμιο εργατοδικείο, το εφετείο, το δευτεροβάθμιο εργατοδικείο και, στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Η μόνη «άλλη αρχή» που μπορεί, εφόσον απαιτηθεί, να εκτελέσει συμφωνία που προκύπτει από διαμεσολάβηση είναι ο συμβολαιογράφος, βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του νόμου περί του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος της 16ης Μαρτίου 1803.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.