Διαμεσολάβηση

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Εθνικόδίκαιο PDF (1069 Kb) bg


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βουλγαρία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Οι αρμόδιες αρχές για να λαμβάνουν αιτήσεις δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας είναι τα επαρχιακά δικαστήρια (rayonen sad).

Το άρθρο 18 («Εκτελεστό της συμφωνίας») παράγραφος 1 του νόμου περί διαμεσολαβήσεως προβλέπει ότι συμφωνία επί διαφοράς η οποία επιτυγχάνεται κατόπιν διαμεσολαβήσεως έχει την ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και υπόκειται στην έγκριση των επαρχιακών δικαστηρίων.

Το άρθρο 18 παράγραφος 2 του νόμου περί διαμεσολαβήσεως ορίζει ότι το δικαστήριο εγκρίνει τη συμφωνία μετά την επιβεβαίωσή της από τα μέρη, εφόσον δεν αντίκειται στον νόμο ή στα χρηστά ήθη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.