Διαμεσολάβηση

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Στην Τσεχική Δημοκρατία, οι αρχές που είναι αρμόδιες να λαμβάνουν αιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας είναι:

- όλα τα τοπικά δικαστήρια σε υποθέσεις για τις οποίες είναι καθ’ ύλην αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δικονομικό δίκαιο·

- όλα τα περιφερειακά δικαστήρια σε υποθέσεις για τις οποίες είναι καθ’ ύλην αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δικονομικό δίκαιο·

- όλοι οι συμβολαιογράφοι

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.