Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Διαμεσολάβηση

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Αγγλία και Ουαλία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Αν επιθυμείτε να εκτελέσετε στην Αγγλία και την Ουαλία το περιεχόμενο διασυνοριακής συμφωνίας που προέκυψε από διαμεσολάβηση, η οποία έχει συναφθεί στην ΕΕ και δεν έχει κηρυχθεί εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση με την ακόλουθη διαδικασία:

- Αν είστε διάδικος σε δίκη που εκκρεμεί σε δικαστήριο της Αγγλίας ή της Ουαλίας και αφορά το αντικείμενο της διαμεσολάβησης, πρέπει να υποβάλετε την αίτηση σε αυτό το δικαστήριο.

• Αν δεν είστε διάδικος σε δίκη που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου της Αγγλίας ή της Ουαλίας και η διαμεσολάβηση αφορά αστική και εμπορική (αλλά όχι οικογενειακή) υπόθεση, πρέπει να υποβάλετε την αίτηση με την οποία ζητείται να κηρυχθεί εκτελεστό το περιεχόμενο συμβιβαστικής συμφωνίας που προέκυψε από διαμεσολάβηση είτε στο High Court είτε σε οποιοδήποτε από τα δικαστήρια που απαριθμούνται στη συνέχεια στο κεφάλαιο για τις «αστικές» υποθέσεις, το οποίο θα ήταν αρμόδιο για τη σχετική δίκη, αν η υπόθεση είχε αχθεί στα δικαστήρια (και όχι σε διαμεσολάβηση). Για παράδειγμα, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας ενός ή περισσότερων από τα μέρη ή, αν η διαμεσολάβηση αφορά ακίνητο, στο δικαστήριο της τοποθεσίας του ακινήτου.

• Αν δεν είστε διάδικος σε δίκη που εκκρεμεί σε δικαστήριο της Αγγλίας ή της Ουαλίας και η διαμεσολάβηση αφορά οικογενειακή υπόθεση, πρέπει να υποβάλετε την αίτηση σε ένα από τα δικαστήρια που απαριθμούνται στη συνέχεια στο κεφάλαιο για τις «οικογενειακές» υποθέσεις, το οποίο θα ήταν αρμόδιο για τη σχετική δίκη, αν η υπόθεση είχε αχθεί στα δικαστήρια (και όχι σε διαμεσολάβηση). Επειδή το ζήτημα της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων σε οικογενειακές υποθέσεις συνδέεται στενά με τη διαφορά/το περιεχόμενο της συμφωνίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με το δικαστήριο του τόπου κατοικίας ενός ή περισσότερων από αυτούς. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν νομική συμβουλή για το αρμόδιο δικαστήριο από δικηγόρο ειδικευμένο σε οικογενειακές υποθέσεις στην Αγγλία ή στην Ουαλία.

Αν επιθυμείτε να εκτελέσετε στην Αγγλία και την Ουαλία το περιεχόμενο διασυνοριακής συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση, η οποία έχει συναφθεί στην ΕΕ και έχει κηρυχθεί εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση με την ακόλουθη διαδικασία:

Για αστικές και εμπορικές (όχι οικογενειακές) υποθέσεις, με τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2012 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (αναδιατύπωση), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο στο High Court of Justice.

Για οικογενειακές υποθέσεις:

i. με τη διαδικασία που προβλέπει ο προαναφερόμενος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2012 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και/ή

ii. ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας.

Επικαιροποιημένος κατάλογος των αρμόδιων δικαστηρίων δημοσιεύεται στη διεύθυνση: Court and Tribunal Finder

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/04/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.