Διαμεσολάβηση

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Η οδηγία 2008/52/ΕΚ για τη διαμεσολάβηση έχει μεταφερθεί στο εσθονικό δίκαιο μέσω του νόμου περί διαμεσολάβησης.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Εσθονία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Η αίτηση να καταστεί εκτελεστή έγγραφη συμφωνία που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση υποβάλλεται στο δικαστήριο της κομητείας (maakohus) στην περιφέρεια του οποίου έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων των κομητειών στον ιστότοπο των δικαστηρίων. Θα πρέπει να καταβάλετε τέλος ύψους 50 EUR υπέρ του Δημοσίου.

Μια συμφωνία που συνάπτεται ως αποτέλεσμα διαδικασίας διαμεσολάβησης που διεξάγεται από ορκωτό δικηγόρο ή συμβολαιογράφο (άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου περί διαμεσολάβησης) μπορεί επίσης να επικυρωθεί από συμβολαιογράφο. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας συμβολαιογράφων, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Αναζήτηση συμβολαιογράφου». Θα πρέπει να καταβάλετε συμβολαιογραφική αμοιβή ύψους 51,13 EUR.

Η εκτελεστότητα των συμφωνιών ρυθμίζεται από το άρθρο 14 του νόμου περί διαμεσολάβησης. Η διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας συμφωνιών από δικαστήριο διέπεται από τα άρθρα 6271 και 6272 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο συμβολαιογράφος επικυρώνει τη συμφωνία σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο περί συμβολαιογραφικής επικύρωσης και υποχρεώνει τον οφειλέτη να συναινέσει στην άμεση υποχρεωτική εκτέλεση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.