Διαμεσολάβηση

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γερµανία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Η αρμοδιότητα παραλαβής αιτήσεων για την κήρυξη της εκτελεστότητας εξαρτάται από τη φύση της συμφωνίας διαμεσολάβησης. Η εκτελεστότητα των συμφωνιών διαμεσολάβησης διέπεται από τους γενικούς κανόνες.

Αυτό σημαίνει ότι, στη Γερμανία, μπορούν να εκτελούνται οι συμφωνίες διαμεσολάβησης που έχουν τη μορφή μόνο δικαστικών ή δικαστικώς εγκεκριμένων συμβιβασμών (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche) [άρθρο 794 παράγραφος 1 στοιχείο 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ZPO), άρθρο 86 παράγραφος 1 στοιχείο 2 και άρθρο 156 παράγραφος 2 του νόμου περί διαδικασιών σε οικογενειακές υποθέσεις και σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (FamFG), άρθρο 86 παράγραφος 1 στοιχείο 3 και άρθρο 36 του FamFG] ή που βασίζονται σε εκτελεστές συμβολαιογραφικές πράξεις (vollstreckbare notarielle Urkunden) [άρθρο 794 παράγραφος 1 στοιχείο 5 και άρθρο 797 του ZPO, άρθρο 86 παράγραφος 1 στοιχείο 3 του FamFG, άρθρο 794 παράγραφος 1 στοιχείο 5 του ZPO] ή σε εκτελεστούς τίτλους της Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων όσον αφορά τη διατροφή (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt) [άρθρο 59 παράγραφος 1 πρώτη πρόταση, σημεία 3 και 4, και άρθρο 60 του τόμου VIII του Κοινωνικού Κώδικα (SGB)], ή σε συμβιβασμούς που καταρτίστηκαν από δικηγόρους και κηρύχθηκαν εκτελεστοί (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche) [άρθρο 794 παράγραφος1 στοιχείο 4β, άρθρο 796α και άρθρο 796β του ZPO], ή σε εκτελεστούς συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν ενώπιον αναγνωρισμένων οργάνων επίλυσης διαφορών (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen) [άρθρο 794 παράγραφος 1 στοιχείο 1 και άρθρο 797α του ZPO]. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια ή οι συμβολαιογράφοι που έχουν αρμοδιότητα σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες ή το τοπικό δικαστήριο της έδρας του οργάνου επίλυσης διαφορών.

Αν η συμφωνία διαμεσολάβησης δεν τηρεί τον δέοντα τύπο και, κατά συνέπεια δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο, το περιεχόμενο της συμφωνίας πρέπει να κατατεθεί στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να κηρύξει την εκτελεστότητά του.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.