Διαμεσολάβηση

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

1. Όταν ένα δικαστήριο που επιλαμβάνεται υπόθεσης, καλεί τους διαδίκους να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, και από τη διαμεσολάβηση αυτή προκύψει συμφωνία, το δικαστήριο αυτό είναι αρμόδιο να λάβει την αίτηση για την εκτελεστότητα της συμφωνίας.

2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αρμόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων εκτελεστότητας είναι ο Master of the High Court.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.