Διαμεσολάβηση

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λιθουανία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του νόμου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας περί συμβιβαστικής διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές, ο οποίος εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου 2008, αν η διαφορά που επιλύεται με συμβιβαστική διαμεσολάβηση δεν εκκρεμεί ταυτόχρονα ενώπιον δικαστηρίου, ο συμβιβασμός μπορεί να υποβληθεί σε δικαστήριο, προκειμένου να εγκριθεί με την απλουστευμένη διαδικασία την οποία προβλέπει το κεφάλαιο XXXIX του κώδικα πολιτικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, με κοινή αίτηση των μερών. Η αίτηση έγκρισης του συμβιβασμού υποβάλλεται στο τοπικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία ή η έδρα ενός από τα μέρη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.