Διαμεσολάβηση

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Η αίτηση που υποβάλλεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας 2008/52/ΕΚ κατατίθεται στον πρόεδρο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του και, ελλείψει κατοικίας, τη διαμονή του το πρόσωπο κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση της συμφωνίας διαμεσολάβησης. Αν το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει κατοικία ούτε διαμονή στο Λουξεμβούργο, η αίτηση υποβάλλεται στον πρόεδρο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου του τόπου στον οποίο οφείλει να εκτελεσθεί η συμφωνία διαμεσολάβησης.

Διευθύνσεις:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.