Διαμεσολάβηση

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 474 της νομοθεσίας της Μάλτας, «Νόμος περί διαμεσολάβησης», τα μέρη, ή οποιοδήποτε από αυτά με τη ρητή συναίνεση του άλλου μέρους, μπορούν να ζητήσουν να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο της γραπτής συμφωνίας που απορρέει από τη διαμεσολάβηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 12 της νομοθεσίας της Μάλτας ‑ κώδικας οργάνωσης και πολιτικής δικονομίας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας καθίσταται εκτελεστό υπό την προϋπόθεση ότι, στην προκείμενη περίπτωση, δεν αντιβαίνει στην εθνική νομοθεσία. Το περιεχόμενο της συμφωνίας μπορεί να καταστεί εκτελεστό από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή μέσω απόφασης, διάταξης ή δημόσιου εγγράφου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα. Όσον αφορά την αρμοδιότητα των διαφόρων δικαστηρίων, γίνεται παραπομπή στο κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας. Αρμόδια αρχή είναι το Κέντρο Διαμεσολάβησης για τη Μάλτα, Palazzo Laparelli, South Street, Βαλέτα, VLT1100, Μάλτα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.