Διαμεσολάβηση

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πολωνία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 18313του κώδικα πολιτικής δικονομίας, αρμόδια αρχή για να λαμβάνει τις αιτήσεις για την κήρυξη εκτελεστής γραπτής συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση είναι:

- στην περίπτωση δικαστικής διαμεσολάβησης: το δικαστήριο το οποίο επιλήφθηκε της υπόθεσης,

- στην περίπτωση εξωδικαστικής (συμβατικής) διαμεσολάβησης: το δικαστήριο το οποίο θα ήταν αρμόδιο να επιληφθεί της απόφασης βάσει γενικής ή αποκλειστικής αρμοδιότητας, δηλαδή βάσει των άρθρων 28 έως 30 και 38 έως 42 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Πρόκειται για το δικαστήριο του τόπου της κατοικίας ή της έδρας του οφειλέτη, ή, για παράδειγμα, του τόπου όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία. Εάν πρόκειται για σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του δανειστή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.