Διαμεσολάβηση

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, αρμόδιο δικαστήριο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 29/2013 για τον καθορισμό των γενικών αρχών που διέπουν τη διαμεσολάβηση που διενεργείται στην Πορτογαλία, καθώς και των νομικών καθεστώτων της αστικής και εμπορικής διαμεσολάβησης, των διαμεσολαβητών και των δημόσιων συστημάτων διαμεσολάβησης.

Τα άρθρα 64 και 65 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιέχουν κανόνες για την καθ’ ύλην αρμοδιότητα, προβλέποντας, αντίστοιχα, ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων οι υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλης δικαστικής αρχής και ότι οι νόμοι για την οργάνωση των δικαστηρίων ορίζουν τις υποθέσεις που ανήκουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των δικαστηρίων και των τμημάτων με ειδική αρμοδιότητα.

Οι νόμοι για την οργάνωση των δικαστηρίων είναι ο νόμος αριθ. 62/2013, της 26ης Αυγούστου 2013, στην τρέχουσα διατύπωσή του, καθώς και το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 49/2014, της 27ης Μαρτίου 2014, στην τρέχουσα διατύπωσή του.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.