Διαμεσολάβηση

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του νόμου αριθ. 192/2006 σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την οργάνωση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε τελευταία, όταν τα μέρη της διαφοράς καταλήξουν σε συμβιβασμό, μπορεί να καταρτιστεί γραπτή συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων όλων των όρων που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη αυτά και η οποία έχει αξία ιδιωτικού εγγράφου. Η συμφωνία καταρτίζεται κατά κανόνα από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν τα μέρη και ο διαμεσολαβητής συμφωνήσουν διαφορετικά.

Η συμφωνία των μερών δεν πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις αντίθετες προς τον νόμο και τη δημόσια τάξη. Όταν ο νόμος απαιτεί την πλήρωση ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων, η νομιμότητα της συμφωνίας διαμεσολάβησης μπορεί να επαληθεύεται και να βεβαιώνεται είτε από τους δικηγόρους των διαδίκων είτε από συμβολαιογράφο, εφόσον τους έχει παρασχεθεί συνδρομή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης, ή ακόμα και από άλλο δικηγόρο ή συμβολαιογράφο που επιλέγει ο διαμεσολαβητής με τη συμφωνία των μερών.

Η συμφωνία διαμεσολάβησης, η οποία επαληθεύεται και πιστοποιείται από τους δικηγόρους των μερών, από τον συμβολαιογράφο ή από έναν δικηγόρο ή συμβολαιογράφο που έχει επιλέξει ο διαμεσολαβητής με τη συμφωνία των διαδίκων, είναι εκτελεστός τίτλος.

Στην περίπτωση που η συμβιβαστική λύση αφορά τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων, καθώς και άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων, υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, η συμφωνία διαμεσολάβησης που καταρτίζεται από τον διαμεσολαβητή παρουσιάζεται ενώπιον του συμβολαιογράφου ή του δικαστηρίου, προκειμένου αυτοί, με βάση τη συμφωνία διαμεσολάβησης, να επαληθεύσουν τους ουσιαστικούς και τυπικούς όρους μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από τον νόμο, και να εκδώσουν δημόσιο έγγραφο ή δικαστική απόφαση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες. Οι συμφωνίες διαμεσολάβησης θα ελέγχονται ως προς την εκπλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων και ο συμβολαιογράφος ή το δικαστήριο θα μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να τις τροποποιούν και να τις συμπληρώνουν εφόσον συμφωνούν και τα μέρη. Ο διαμεσολαβητής δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις αυτές και ακόμα και στην περίπτωση που, λόγω της συμφωνίας διαμεσολάβησης, συνιστάται, τροποποιείται ή εξαλείφεται οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου. Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος απαιτεί, επί ποινή ακυρότητας, την πλήρωση ουσιαστικών και τυπικών απαιτήσεων. Όταν ο νόμος απαιτεί την τήρηση όρων δημοσιότητας, ο συμβολαιογράφος ή το δικαστήριο θα πρέπει να αιτούν την εγγραφή της εν λόγω επικυρωμένης συμφωνίας ή της δικαστικής απόφασης στο υποθηκοφυλακείο.

Η συμφωνία των μερών είναι δεσμευτική γι’ αυτά.

Τα μέρη μπορούν να ζητήσουν από τον συμβολαιογράφο να επικυρώσει τον διακανονισμό. Το έγγραφο που καταρτίζει ο συμβολαιογράφος, με το οποίο επικυρώνεται ο διακανονισμός στη συμφωνία διαμεσολάβησης, είναι εκτελεστός τίτλος. Εάν η συμφωνία διαμεσολάβησης αφορά υπόθεση κληρονομικής διαδοχής και έχει επιτευχθεί πριν από την έκδοση του κληρονομητηρίου, η δικαιοδοσία ανήκει στον συμβολαιογράφο, σύμφωνα με το νόμο.

Τα μέρη μπορούν να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου για να ζητήσουν να εκδοθεί απόφαση με την οποία διαπιστώνεται ο διακανονισμός τους. Αρμόδιο είναι είτε το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος κατοικίας ή, κατά περίπτωση, η έδρα ενός από τα μέρη, είτε το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου συνάπτεται η συμφωνία διαμεσολάβησης. Η απόφαση με την οποία το δικαστήριο κηρύσσει τον διακανονισμό των μερών εκδίδεται in camera και αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ενώ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 438 έως 441 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου αριθ. 192/2006 σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την οργάνωση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε τελευταία, όταν η διαφορά επιλύθηκε με διαμεσολάβηση, το δικαστήριο εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως των μερών, σύμφωνα με τους νομικούς όρους, την απόφαση με την οποία τα μέρη συνάπτουν συμφωνία (συναλλαγή), εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τα άρθρα 438 έως 441 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η συναλλαγή θα συναφθεί εγγράφως και θα αποτελέσει το αντικείμενο του διατακτικού της απόφασης. Η εντολή που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι εκτελεστός τίτλος.

Τα δικαστήρια ή οι αρμόδιες αρχές που έχουν την αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας, να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις που προαναφέρονται σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 είναι: ειρηνοδικεία· πρωτοδικεία Εφετείο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Ο κατάλογος διαμεσολαβητών και συμβολαιογράφων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα e-Justice:

  • Εξεύρεση διαμεσολαβητή εδώ
  • Εξεύρεση συμβολαιογράφου εδώ
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.