Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Διαμεσολάβηση

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Η οδηγία 2008/52/ΕΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις έχει μεταφερθεί στο δίκαιο της Σκωτίας με τους κανονισμούς του 2011 για τη διασυνοριακή διαμεσολάβηση (The Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations 2011). Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει να κηρύσσονται εκτελεστές οι συμφωνίες διαμεσολάβησης στα κράτη μέλη. Οι κανονισμοί της Σκωτίας εφαρμόζονται σε «διασυνοριακές» διαφορές (δηλ. όταν τουλάχιστον ένα από τα μέρη έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο ενός άλλου μέρους) όσον αφορά ορισμένες αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Εάν επιθυμείτε την εκτέλεση, στη Σκωτία, του περιεχομένου μιας συμφωνίας διαμεσολάβησης, πρέπει να ακολουθήσετε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Court of Session ή σε ένα sheriff court και να ζητήσετε από το δικαστήριο να περιβάλει με το κύρος του τη συμφωνία, η οποία και μετατρέπεται σε απόφαση του δικαστηρίου.
  • Εναλλακτικά, οι γραπτές συμφωνίες που προσυπογράφονται από τρίτο («self-proving») μπορούν να καταχωριστούν για εκτέλεση στα μητρώα του Court of Session ή στα μητρώα sheriff court. Για να καταχωρίσετε τη συμφωνία στα μητρώα του Court of Session, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στον Θεματοφύλακα των Μητρώων της Σκωτίας (Keeper of the Registers of Scotland). Πληροφορίες για τα μητρώα του Court of Session διατίθενται εδώ. Όταν μια συμφωνία έχει καταχωρισθεί προς εκτέλεση, το έγγραφο καθίσταται δημόσιο έγγραφο.

Συμφωνίες που έχουν εγκριθεί από το δικαστήριο ή έχουν καταχωριστεί με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφονται παραπάνω, είναι εκτελεστές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.