Διαμεσολάβηση

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 68α του νόμου αριθ. 97/1963 περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και διαδικασίας, όπως έχει τροποποιηθεί, και υπό τους όρους του εν λόγω νόμου, οι αρχές που είναι αρμόδιες να λαμβάνουν αιτήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 της οδηγίας είναι οι ακόλουθες:

α) το περιφερειακό δικαστήριο της Μπρατισλάβας, σε περίπτωση γαμικών διαφορών

β) το επαρχιακό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του παιδιού ή, αν το παιδί δεν έχει κατοικία, το δικαστήριο του τόπου διαμονής του. Αν δεν υπάρχει τέτοιο δικαστήριο, αρμόδια αρχή για θέματα επιμέλειας του παιδιού ή προσωπικής επικοινωνίας μαζί του είναι το επαρχιακό δικαστήριο της Μπρατισλάβας Ι

γ) το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να διατάξει την εκτέλεση απόφασης ή να εκδώσει άδεια για την εκτέλεση, αν δεν μπορεί να καθοριστεί η αρμοδιότητα βάσει του σημείου β). Αν πρόκειται για απόφαση που δεν απαιτεί εκτέλεση, αρμόδια αρχή είναι το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του προσώπου εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση και, αν δεν υπάρχει τέτοιο δικαστήριο, αρμόδια αρχή είναι το επαρχιακό δικαστήριο της Trnava.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.