Διαμεσολάβηση

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβενία

Διαμεσολάβηση


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόμου για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 56/2008 της 6ης Ιουνίου 2008), τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι η συμφωνία με την οποία επιλύεται διαφορά μπορεί να έχει τη μορφή αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης, δικαστικού συμβιβασμού ή διαιτητικής αποφάσεως βασισμένης σε συμβιβασμό.

1. Σύνταξη αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης:

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη της αμέσως εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης είναι οι συμβολαιογράφοι (άρθρα 2 και 3 του νόμου περί συμβολαιογράφων, Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 2/2007 – 3η επίσημη κωδικοποιημένη εκδοχή με μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 33/2007 και 45/2008).

Επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους συμβολαιογράφους δημοσιεύει ο Σλοβενικός Συμβολαιογραφικός Σύλλογος (Notarska zbornica Slovenije).

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.