Διαμεσολάβηση

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

Αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 είναι τα πρωτοδικεία (tingsrätterna). Η αρμοδιότητα του πρωτοδικείου εξαρτάται από τον τόπο σύναψης της συμφωνίας διαμεσολάβησης. Εάν δεν υφίσταται αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, π.χ. όταν η συμφωνία συνήφθη εκτός Σουηδίας, αρμόδιο δικαστήριο είναι το πρωτοδικείο του Värmland. Η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας υποβάλλεται στο πρωτοδικείο που είναι κατά τόπον αρμόδιο στην περιφέρεια της συνήθους διαμονής ενός από τους διαδίκους.

Εάν κανένας από τους διαδίκους δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στη Σουηδία, αρμόδιο δικαστήριο είναι το πρωτοδικείο του Värmland.

    Värmlands tingsrätt
    Ταχυδρομική διεύθυνση: Box 188 SE-651 05 Karlstad
    Τηλ.: + 46 (0)54 14 84 00
    Ηλε. ταχ.: varmlands.tingsratt@dom.se

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.