Vahendus

Austria

Sisu koostaja:
Austria

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Austria

Vahendusmenetlus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/52/EÜ (vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 6 lõike 3 kohaselt esitatakse järgmine teave.

Vahendusmenetluse tulemusel saadud kirjaliku kokkuleppe täitmisele pööramiseks võivad asjaomase menetluse pooled pöörduda notari (Notar) poole. Võimalik on sõlmida kokkulepe alles notari juures või lasta notaril kinnitada olemasolev kirjalik kokkulepe ametliku juriidilise dokumendina vastavalt notariaadiseaduse (Notariatsordnung) paragrahvile 54. Pooled võivad sõlmida ringkonnakohtus (Bezirksgericht) kokkuleppe tsiviilasja vahendusmenetluse tulemusel saavutatud kirjaliku kokkuleppe täitmisele pööramise kohta.

Viimati uuendatud: 07/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.