Vahendus

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Horvaatia Vabariigis vastutavad direktiivi artikli 6 lõigete 1 ja 2 alusel taotluste vastu võtmise eest

- kaubanduskohtute jurisdiktsiooni jäävates asjades:

Zagrebi kaubanduskohus (Trgovački sud u Zagrebu)

Amruševa 2/2 (sissepääs Petrinjska ulica 8 kaudud)

10000 Zagreb

Tel: + 385 1 4897 222

Faks: +385 1 4920 871

E-post: ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Veebisait: https://sudovi.hr/hr/tszg

- muudes asjades:

Zagrebi maakonnakohus (Županijski sud u Zagrebu)

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

Tel: +385 1 4801 111

Faks: +385 1 4920 260

E-post: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Veebisait: https://sudovi.hr/hr/zszg

Viimati uuendatud: 15/08/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.