Vahendus

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Tšehhi

Vahendusmenetlus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Tšehhi Vabariigis on täidetavaks tunnistamise pädevus direktiivi artikli 6 lõigete 1 ja 2 alusel:

- kõikidel piirkonnakohtutel asjades, mida neil kohtutel on siseriikliku menetlusõiguse kohaselt sisuline pädevus lahendada;
- kõikidel maakohtutel asjades, mida neil kohtutel on siseriikliku menetlusõiguse kohaselt sisuline pädevus lahendada;
- kõikidel notaritel.

Viimati uuendatud: 11/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.