Vahendus

Soome

Sisu koostaja:
Soome

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Soome

Vahendusmenetlus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Pädev kohus

Vahendusmenetluse kokkuleppe võib lasta täidetavaks tunnistada selles piirkonnakohtus, mille tööpiirkonnas asub kokkuleppe poole peamine või alaline elukoht. Kui kummagi poole peamine ega alaline elukoht ei asu Soomes, on pädevus Helsingi piirkonnakohtul. Pädevate kohtute kohta saab teavet justiitsministeeriumi hallatavalt veebisaidilt http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html.

Viimati uuendatud: 14/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.