Vahendus

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Direktiivi 2008/52/EÜ artiklile 6 vastav taotlus esitatakse selle ringkonnakohtu esimehele, kelle tööpiirkonnas on selle isiku alaline elukoht (või viimase puudumisel tavapärane elukoht), kelle vastu vahendusmenetluse kokkuleppe täitmist taotletakse. Kui asjaomasel isikul puudub Luksemburgis alaline või tavapärane elukoht, esitatakse taotlus selle ringkonnakohtu esimehele, kelle tööpiirkonnas vahendusmenetluse kokkulepe täitmisele kuulub.

Aadressid:

Luxembourg'i ringkonnakohus (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Diekirchi ringkonnakohus (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Viimati uuendatud: 03/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.