Vahendus

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Õigusesse ülevõtmine PDF (146 Kb) mt


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Malta

Vahendusmenetlus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Malta vahendusmenetluse seaduse (Malta seadustekogu 474. peatükk) alusel võivad mõlemad pooled või üks pool teise poole sõnaselgel nõusolekul taotleda, et vahenduse tulemusel sõlmitud kirjalik kokkulepe pööratakse täitmisele Malta tsiviilkohtumenetluse ja -korralduse seadustiku (Malta seadustekogu 12. peatükk) alusel. Selline kokkulepe kuulub täitmisele, välja arvatud juhul, kui selle sisu on vastuolus siseriikliku õigusega. Kokkuleppe võib täitmisele pöörata kohus või muu pädev ametiasutus oma otsuse või määruse või mis tahes muu autentse vahendiga, mis on kooskõlas selle liikmesriigi õigusega, kus taotlus tehti. Eri kohtute pädevuse kohta leiab teavet Malta seadustekogu 12. peatükist. Pädev ametiasutus on Malta vahenduskeskus (Ċentru ta' Medjazzjoni għal Malta), Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Viimati uuendatud: 25/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.