Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Vahendus

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Põhja-Iirimaa

Vahendusmenetlus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Kui te soovite täita Põhja-Iirimaal vahendusmenetluse kokkulepet, peate esitama taotluse vastavalt allpool kirjeldatud menetlustele.

• Kui te ei ole veel kohtumenetlust alustanud, peaksite esitama taotluse vahekohtumenetluses saavutatud kokkuleppe täidetavaks tunnistamiseks kas kõrgema astme kohtusse või mõnda muusse kohtusse (vt lisatud link).

• Kui te juba osalete Põhja-Iirimaal käimasolevas kohtumenetluses, peaksite esitama taotluse vahekohtumenetluses saavutatud kokkuleppe täidetavaks tunnistamiseks kohtusse, kus teie asi on menetlusse võetud.

Kohtute nimekiri on esitatud järgmisel veebisaidil: Leia kohus

Viimati uuendatud: 25/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.