Vahendus

Poola

Sisu koostaja:
Poola

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Poola

Vahendusmenetlus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 18313 kohaselt on vahendusmenetluse tulemusel saavutatud kirjalike kokkulepete täidetavaks tunnistamise taotluste vastuvõtmisel pädev asutus

- kohtus toimunud vahendusmenetluse korral asja arutanud kohus

- kohtuväliselt toimunud (lepingulise) vahendusmenetluse korral kohus, kellel on pädevus arutada asja üldise või ainupädevuse alusel tsiviilkohtumenetluse artiklites 28–30 ja 38–42 sätestatud korras. Pädev võib olla võlgniku alalise või tavapärase elukoha järgne kohus või näiteks vara asukoha järgne kohus. Vanemate ja laste vahelistes suhetes on pädev võlgniku alalise elukoha järgne kohus.

Viimati uuendatud: 05/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.