Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Vahendus

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Piiriülese vahenduse (Šotimaa) 2011. aasta eeskirjadega on rakendatud direktiiv 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. See direktiiv võimaldab muuta vahendusmenetluse kokkulepped liikmesriikides täidetavaks. Šotimaa eeskirju kohaldatakse piiriüleste vaidluste suhtes (st juhul kui ühe vaidluse poole alaline elu- või asukoht või peamine elukoht on muus liikmesriigis kui teise poole oma) teatavates tsiviil- ja kaubandusasjades.

Kui te soovite täita vahendusmenetluse kokkulepet Šotimaal, võib järgida ühte järgmisest kahest menetlusest:

  • Te võite taotleda sessioonikohtult (Court of Session) või šerifikohtult (Sheriff Court) vahendusmenetluse kokkuleppe kohtulikuks muutmist (interpone). See muudab kokkuleppe kohtuotsuseks.
  • Teise võimalusena võite kinnitamata kirjalikke kokkuleppeid registreerida kõrgema tsiviilkohtu või šerifikohtu registris. Kokkuleppe registreerimiseks kõrgema tsiviilkohtu registris tuleks pöörduda Šotimaa registrite halduri poole. Teavet kõrgema tsiviilkohtu registri kohta leiab siit. Kui kokkulepe on registreeritud, saab sellest autentne dokument.

Kohtu poolt kirjeldatud viisil kinnitatud või kohtu registreeritud kokkulepped võivad olla täidetavad muudes ELi liikmesriikides.

Viimati uuendatud: 17/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.