Vahendus

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Direktiivi artikli 6 lõigete 1 ja 2 kohaselt on täidetavaks tunnistamise taotluste vastuvõtmise pädevus vastavalt seaduse nr 97/1963 (rahvusvahelise era- ja menetlusõiguse kohta, muudetud) paragrahvile 68a, tingimusel et seaduses sätestatud tingimused on täidetud:

a) Bratislava piirkonnakohtul (perekonnasjad);

b) lapse alalise elukoha järgsel ringkonnakohtul ja kui lapsel puudub alaline elukoht, tema tavapärase elukoha järgsel kohalikul kohtul. Kui selline kohus puudub, on pädevus lapse hooldusõiguse küsimustes või lapsega suhtlemise õiguse reguleerimise küsimustes Bratislava I ringkonnakohtul;

c) kohtul, kelle pädevusse kuulub otsuse täidetavaks tunnistamine või täitmise määramine, kui kohtu pädevust ei ole võimalik määrata vastavalt punktis b kirjeldatule. Selliste otsuste korral, mida ei tule täidetavaks tunnistada, on pädev asutus see üldkohus, kelle tööpiirkonnas elab isik, kelle vastu tehtud otsus tuleb täidetavaks tunnistada. Kui selline kohus puudub, on pädev asutus Trnava ringkonnakohus.

Viimati uuendatud: 24/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.