Vahendus

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Sloveenia

Vahendusmenetlus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Vastavalt tsiviil- ja kaubandusasjades toimuvat vahendusmenetlust käsitleva seaduse (Sloveeni Vabariigi Ametlik Teataja nr 56/2008, 6. juuni 2008) artikli 14 lõikele 2 võivad pooled kokku leppida, et vaidluse lahendamise kokkulepe koostatakse vahetult täidetava notariaalaktina, kohtuliku kokkuleppena või vahekohtu otsusena.

1. Vahetult täidetava notariaalakti koostamine:

Vahetult täidetava notariaalakti koostamise eest vastutavad notarid (notariaadiseaduse artiklid 2 ja 3, Sloveeni Vabariigi Ametlik Teataja nr 2/2007 – kolmas ametlikult konsolideeritud redaktsioon, muudetud Ametlikus Teatajas nr 33/2007 ja nr 45/2008).

Ajakohastatud teavet notarite kohta saab Sloveenia Notarite Kojalt (Notarska zbornica Slovenije).

Viimati uuendatud: 30/01/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.