Vahendus

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Hispaania

Vahendusmenetlus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Hispaanias on pädev kohus see kohus, kes kinnitas kohtumenetluse toimumise ajal vahendusmenetluse tulemusel saavutatud kokkuleppe, ja juhul kui kokkulepe sõlmiti ainult vahendusmenetluse tulemusel, esimese astme kohus, kelle tööpiirkonnas vahenduskokkulepe alla kirjutati.

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.