Vahendus

Riigi teave seoses direktiiviga 2008/52/EÜ

Üldine teave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiviga 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades soovitakse hõlbustada alternatiivsete vaidluste lahendamise menetluste kättesaadavust ja edendada vaidluste rahumeelset lahendamist, soodustades vahendusmenetluse kasutamist ning tagades tasakaalu vahendus- ja kohtumenetluste vahel.

Direktiivi artikli 6 lõike 3 kohased pädevad asutused on need asutused, kelle pädevuses on võtta vastu taotlused, mille eesmärk on pöörata täitmisele vahendamismenetluse tulemusena saadud kirjaliku kokkuleppe sisu.

Direktiiv kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides peale Taani.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet direktiivi kohaldamise kohta.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduv link

Euroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.