Sovittelu

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla 21 päivänä toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY 6 artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa:

Saadakseen sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen vahvistettua täytäntöönpanokelpoiseksi sovittelun osapuolet voivat kääntyä notaarin (Notar) puoleen. Tällöin ne voivat joko tehdä sopimuksen suoraan notaarin luona tai pyytää notaaria vahvistamaan jo tehdyn kirjallisen sopimuksen viralliseksi asiakirjaksi notaariohjesäännön (Notariatsordnung) 54 §:n mukaisesti Osapuolet voivat myös pyytää mitä tahansa piirituomioistuinta (Bezirksgericht) vahvistamaan siviiliasiassa sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön.

Päivitetty viimeksi: 07/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.