Sovittelu

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Sovitteludirektiivi 2008/52/EY on saatettu osaksi Viron lainsäädäntöä sovittelusta annetulla lailla.


10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi vahvistamista koskeva hakemus tehdään sille käräjäoikeudelle (maakohus), jonka tuomiopiirissä sovittelu tapahtui. Käräjäoikeuksien yhteystiedot ovat saatavilla tuomioistuinten verkkosivulla. Hakemuksesta peritään 50 euron suuruinen valtion käsittelymaksu.

Valantehneen asianajajan tai notaarin välityksellä (sovittelulain 2 §:n 2 ja 3 momentti) toteutetun sovittelumenettelyn päätteeksi tehdyn sopimuksen voi vahvistaa myös notaari.Notaarien yhteystietoja voi hakea sivulta Kuinka löydän notaarin. Notaarin palkkio on 51,13 euroa.

Sopimuksen täytäntöönpanosta säädetään sovittelulain 14 §:ssä. Menettelystä, jolla tuomioistuin julistaa sopimuksen täytäntöönpanokelpoiseksi, säädetään siviiliprosessilain 6271 ja 6272 §:ssä. Notaari vahvistaa sopimuksen asiakirjojen vahvistamisesta annetussa laissa säädettyä menettelyä noudattaen ja määrää velallisen velvollisuuden välittömästä pakkotäytäntöönpanosta.

Päivitetty viimeksi: 29/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.