Sovittelu

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovintosopimuksen luonteesta riippuu, mille viranomaiselle täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus toimitetaan. Näiden sopimusten täytäntöönpanoon sovelletaan yleisiä sääntöjä.

Sovintosopimuksen täytäntöönpano Saksassa edellyttää, että se on tehty tuomioistuimessa tai että tuomioistuin on hyväksynyt sen (siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung eli ZPO) 794 §:n 1 momentin 1 kohta, perheoikeudellisissa ja riidattomissa asioissa noudatettavaa menettelyä koskevan lain (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG) 86 §:n 1 momentin 2 kohta ja 156 §:n 1 momentin 2 kohta; 86 §:n 3 kohta ja 36 §).

Tätä varten sovintosopimus on laadittava notaarin antaman täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan (siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 5 kohta ja 797 §; FamFG:n 86 §:n 1 momentin 3 kohta ja siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 5 kohta), lastensuojeluviraston (Jugendamt) antaman, elatusapua koskevan täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan (sosiaaliturvalain kahdeksas osa, lasten ja nuorten suojelu (Sozialgesetzbuch, Achtes Buch, Kinder- und Jugendhilfe, (SGB VIII)), asianajajien välillä tehdyn, täytäntöönpanokelpoiseksi julistetun sovintoratkaisun (siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 4b kohta, 796a § ja 796b §) tai hyväksytyn sovitteluelimen antaman täytäntöönpanokelpoisen sovintoratkaisun (siviiliprosessilain 794 §:n 1 momentin 1 kohta ja 797a §) perusteella. Toimivaltaisia viranomaisia ovat tuomioistuimet, joilla on yleisten sääntöjen mukaan toimivalta, tai notaarit tai sovitteluelimen toimipaikan alioikeus.

Jos sovintosopimuksessa on muotovirhe, minkä vuoksi se ei ole täytäntöönpanokelpoinen, sen sisällön vahvistamista on haettava tuomioistuimelta, jolla on yleisten sääntöjen mukaan toimivalta. Kyseinen tuomioistuin voi määrätä sopimuksen täytäntöönpantavaksi.

Päivitetty viimeksi: 15/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.