Sovittelu

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelusta annetun direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on se tuomioistuin, jolla on lain nro 29/2013 14 §:n 2 momentin mukaan asiallinen toimivalta riita-asiassa. Kyseisessä laissa säädetään sovitteluun Portugalissa sovellettavista yleisperiaatteista sekä siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden sovitteluun, sovittelijoihin ja julkiseen sovitteluun sovellettavasta oikeudellisesta kehyksestä.

Siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 64 ja 65 §:ssä on sääntöjä asiallisesta toimivallasta. Siviiliprosessilain 64 §:ssä säädetään, että tuomioistuimilla on toimivalta asioissa, joita ei ole lain perusteella uskottu muiden tuomioistuinten toimivaltaan. Siviiliprosessilain 65 §:ssä säädetään, että tuomioistuinjärjestelmää koskevat lait määräävät sen, mitkä asiat kuuluvat asiasisältönsä perusteella erityistuomioistuinten ja -jaostojen toimivaltaan.

Tuomioistuinjärjestelmästä säädetään 26. elokuuta 2013 annetussa laissa nro 62/2013 (sellaisena kuin se on muutettuna) ja 26. maaliskuuta 2014 annetussa asetuksessa nro 49/2014 (sellaisena kuin se on muutettuna).

Päivitetty viimeksi: 05/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.