Sovittelu

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Sovittelu


*pakollinen kenttä

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelusta ja sovittelijan ammatin järjestämisestä annetun lain nro 192/2006, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, 58 ja 59 §:ssä säädetään, että jos riidan osapuolet pääsevät sovintoratkaisuun, voidaan tehdä kirjallinen sopimus, joka sisältää kaikki osapuolten sopimat ehdot ja jolla on yksityisen asiakirjan arvo. Pääsääntöisesti sopimuksen laatii sovittelija, elleivät osapuolet ja sovittelija sovi toisin.

Osapuolten sopimukseen ei saa sisältyä lainsäädännön tai yleisen järjestyksen vastaisia määräyksiä. Jos laissa edellytetään aineellisten ja muodollisten edellytysten täyttymistä, sovittelusopimuksen laillisuuden voivat tarkastaa ja todistaa joko osapuolia sovittelumenettelyssä avustaneet asianajajat tai notaari taikka sovittelijan osapuolten suostumuksella valitsema muu asianajaja tai notaari.

Sovittelusopimus, jonka osapuolten asianajaja, notaari tai sovittelijan osapuolten suostumuksella valitsema asianajaja tai notaari on tarkistanut ja vahvistanut, on täytäntöönpanokelpoinen.

Jos sovittelu koskee kiinteän omaisuuden omistusoikeuden tai muiden esineoikeuksien siirtämistä, perinnönjakoa tai perintöasioita ehdottoman pätemättömyyden uhalla, sovittelijan laatima sovittelusopimus esitetään notaarille tai tuomioistuimelle, jotta nämä voivat tarkastaa sovittelusopimuksen aineelliset ja muodolliset edellytykset laissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti ja antaa tarvittaessa virallisen asiakirjan tai tuomioistuimen päätöksen oikeudellisten menettelyjen mukaisesti. Tapauksen mukaan joko notaari tai tuomioistuin tarkastaa sovittelusopimusten aineellisten ja muodollisten edellytysten täyttymisen. Niitä voidaan muuttaa ja täydentää osapuolten suostumuksella. Nämä velvoitteet sitovat sovittelijaa myös silloin kun sovittelusopimus muodostaa esineoikeuden kiinteään omaisuuteen, muuttaa sitä tai lakkauttaa sen. Näitä velvoitteita sovelletaan kaikissa tapauksissa, joissa laki edellyttää tiettyjen aineellisten ja muodollisten vaatimusten täyttämistä pätemättömyyden uhalla. Jos laissa edellytetään julkistamisvelvollisuuden täyttämistä, notaarin tai toimivaltaisen tuomioistuimen on kirjattava oikeaksi vahvistettu sopimus tai tuomioistuimen päätös kiinteistörekisteriin.

Osapuolten aikaansaama sopimus sitoo osapuolia.

Osapuolet voivat pyytää notaaria vahvistamaan aikaansaadun sopimuksen. Tällainen sovittelun tuloksena tehdyn sopimuksen vahvistava asiakirja on täytäntöönpanokelpoinen. Jos sovittelusopimus koskee perintöasiaa ja se on tehty ennen perintötodistuksen laatimista, toimivalta kuuluu lain mukaan notaarille.

Sovittelusopimuksen osapuolet voivat pyytää tuomioistuimelta päätöstä keskinäisen sopimuksensa vahvistamisesta. Toimivalta kuuluu tällöin tuomioistuimelle, jonka tuomiopiiriin kuuluu kumman tahansa osapuolen koti- tai asuinpaikka tai tapauksen mukaan toimipaikka tai paikka, jonka alueella sovittelusopimus on tehty. Päätös, jolla tuomioistuin vahvistaa osapuolten sopimuksen, tehdään suljetuin ovin. Se on täytäntöönpanokelpoinen (siviiliprosessilain 438–441 § soveltuvin osin).

Sovittelusta ja sovittelijan ammatin järjestämisestä annetun lain nro 192/2006, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, 63 §:nmukaan silloin, kun riita-asia on ratkaistu sovittelun avulla, tuomioistuin tekee osapuolten pyynnöstä ja oikeudellisia edellytyksiä noudattaen päätöksen, jossa osapuolten yhteisymmärrys vahvistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi (sovintoratkaisu; siviiliprosessilain 438–441 § soveltuvin osin). Sovintoratkaisu tehdään kirjallisena, ja se muodostaa tuomiolauselman. Tämä lain säännösten mukaisesti annettu ratkaisu on täytäntöönpanokelpoinen.

Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaanottavat edellä mainitut hakemukset direktiivin 6 artiklan 3 kohdan 1 ja 2 alakohdan mukaisesti ovat alueelliset tuomioistuimet (judecătoria); alioikeudet (tribunalul); muutoksenhakutuomioistuin (curtea de apel); korkein oikeus (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Luettelo sovittelijoista ja julkisista notaareista on julkaistu sähköisen oikeuden verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 22/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.