Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Sovittelu

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Skotlanti

Sovittelu


*pakollinen kenttä

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Vuonna 2011 annetuilla rajatylittävää sovittelua (Skotlannissa) koskevilla säädöksillä pannaan täytäntöön direktiivi 2008/52/EY tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla.  Direktiivi mahdollistaa sovittelulla aikaansaatujen sopimusten vahvistamisen täytäntöönpanokelpoisiksi.  Skotlantilaisia säädöksiä sovelletaan rajatylittäviin riita-asioihin (toisin sanoen silloin kun vähintään yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka eri jäsenvaltiossa kuin toisella asianosaisella) tietyissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa Skotlannissa haetaan seuraavasti:

  • Pyydetään Court of Session tai Sheriff Court ‑tuomioistuinta ottamaan sopimus käsiteltäväksi,  jotta siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös.
  • Vaihtoehtoisesti self-proving kirjallinen sopimus (skotlantilainen asiakirja, jonka todistusvoimaisuutta ei tarvitse erikseen todistaa) voidaan kirjata täytäntöönpanoa varten julkiseen Books of Council and Session ‑rekisteriin tai Sheriff courtin rekisteriin.  Asiakirjan kirjaamista Books of Council and Session ‑rekisteriin on pyydettävä Skotlannin rekisterinpitäjältä Keeper of the Registers of Scotland.  Lisätietoja rekisteristä löytyy linkistä. Kun sopimus rekisteröidään täytäntöönpanoa varten, siitä tulee virallisesti oikeaksi vahvistettu asiakirja.

Tuomioistuimen hyväksymät sopimukset tai kumpaan tahansa edellä mainittuun rekisteriin kirjatut sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia EU:n muissa jäsenvaltioissa.

Päivitetty viimeksi: 17/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.