Vahendus

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Mirenje


*obvezan unos

Artikkel 10 – Teave pädevate kohtute ja asutuste kohta

Pädev kohus

Vahendusmenetluse kokkuleppe võib lasta täidetavaks tunnistada selles piirkonnakohtus, mille tööpiirkonnas asub kokkuleppe poole peamine või alaline elukoht. Kui kummagi poole peamine ega alaline elukoht ei asu Soomes, on pädevus Helsingi piirkonnakohtul. Pädevate kohtute kohta saab teavet justiitsministeeriumi hallatavalt veebisaidilt http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html.

Viimati uuendatud: 08/03/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.