Mediation

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Mirenje


*obvezan unos

Artikel 10 – oplysning om kompetente retter og myndigheder

De domstole, der har kompetence til at fuldbyrde aftaler indgået efter mægling, er de domstole, som har materiel kompetence til at pådømme tvisten.

Notarer kan i deres egenskab af mæglere fuldbyrde aftaler indgået efter mægling, når de er i besiddelse af den indgåede aftale og har påført denne fuldbyrdelsespåtegning.

Sidste opdatering: 13/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.