Διαμεσολάβηση

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Irska

Mirenje


*obvezan unos

Άρθρο 10 - Πληροφορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές

1. Όταν ένα δικαστήριο που επιλαμβάνεται υπόθεσης, καλεί τους διαδίκους να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, και από τη διαμεσολάβηση αυτή προκύψει συμφωνία, το δικαστήριο αυτό είναι αρμόδιο να λάβει την αίτηση για την εκτελεστότητα της συμφωνίας.

2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αρμόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων εκτελεστότητας είναι ο Master of the High Court.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.