Mirenje

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

U skladu s člancima 58. i 59. Zakona br. 192/2006 o mirenju i organizaciji profesije izmiritelja, kako je izmijenjen i dopunjen, kad sukobljene stranke postignu dogovor, može se sastaviti pisani sporazum koji sadržava sve dogovorene klauzule i koji ima status privatne isprave. Sporazum u pravilu sastavlja izmiritelj, uz iznimku slučajeva u kojima se stranke i izmiritelj dogovore drukčije.

Sporazum stranaka ne smije sadržavati odredbe protivne zakonu i javnom poretku. Ako pravo zahtijeva materijalne i formalne uvjete, zakonitost sporazuma o mirenju mogu provjeriti i potvrditi odvjetnici stranaka ili javni bilježnik ili, ako im je u postupku mirenja pružena pomoć, drugi odvjetnik ili javni bilježnik kojeg izmiritelj odabere uz suglasnost stranaka.

Sporazum o mirenju koji su provjerili i potvrdili odvjetnici stranaka, javni bilježnik ili odvjetnik ili javni bilježnik kojeg izmiritelj odabere uz suglasnost stranaka izvršiv je.

Ako se predmetni sukob odnosi na prijenos vlasništva i druga stvarna prava, podjelu i nasljeđivanje, sporazum o mirenju koji je sastavio izmiritelj predat će se javnom bilježniku ili sudu kako bi na temelju njega provjerili materijalne i formalne uvjete primjenom postupaka utvrđenih zakonom i izdali javnu ispravu ili presudu u skladu s postupcima utvrđenima zakonom. U protivnom je sporazum ništavan. Provjerit će se ispunjavaju li sporazumi o mirenju materijalne i formalne uvjete; javni bilježnik ili sud moći će ih, prema potrebi, izmijeniti ili dopuniti uz suglasnost stranaka. Izmiritelj je vezan tim obvezama ako se sporazumom o mirenju utvrdi, izmijeni ili ukine bilo koje stvarno pravo na nepokretnoj imovini. Te se obveze primjenjuju u svim slučajevima u kojima zakon zahtijeva ispunjavanje materijalnih i formalnih zahtjeva, a u protivnom je sporazum ništavan. Ako zakon zahtijeva ispunjavanje uvjeta oglašavanja, javni bilježnik ili sud zatražit će upis ovjerenog ugovora ili sudske odluke u zemljišne knjige.

Nagodba koju su postigle stranke obvezujuća je.

Stranke mogu zatražiti od javnog bilježnika da ovjeri nagodbu. Dokument koji je sastavio javni bilježnik i kojim se potvrđuje nagodba u sporazumu o mirenju izvršiv je. Ako se sporazum o mirenju odnosi na nasljeđivanje i sklopljen je prije izdavanja potvrde o nasljeđivanju, pravnu nadležnost ima javni bilježnik.

Stranke se mogu pojaviti pred sudom kako bi zatražile sudsku odluku kojom se utvrđuje njihova nagodba. Nadležno je tijelo okružni sud nadležan prema domicilu / boravištu / sjedištu neke od stranaka, ovisno o slučaju, ili okružni sud nadležan prema mjestu sklapanja sporazuma o mirenju. Sudska odluka kojom se utvrđuje nagodba stranaka donosi se na zatvorenoj sjednici i izvršiva je te se, u skladu s time, primjenjuju članci od 438. do 441. Zakona o parničnom postupku.

U skladu s člankom 63. Zakona br. 192/2006 o mirenju i organizaciji profesije izmiritelja, kako je izmijenjen, ako je spor riješen mirenjem, sud će, na zahtjev stranaka i poštujući pravne uvjete, donijeti sudsku odluku kojom se utvrđuje nagodba između stranaka (transakcija), primjenjujući u skladu s time članke od 438. do 441. Zakona o parničnom postupku. Transakcija se zaključuje u pisanom obliku i čini izreku presude. Sudska odluka o suglasnosti donesena u skladu sa zakonom izvršiva je.

U skladu s člankom 6. stavkom 3. Direktive sudovi ili tijela nadležna za zaprimanje prethodno navedenih zahtjeva u skladu sa stavcima 1. i 2. su: okružni sudovi; sudovi; žalbeni sudovi; Visoki kasacijski sud.

Popis izmiritelja i javnih bilježnika objavljuje se na internetskim stranicama e-pravosuđe:

  • Kako pronaći izmiritelja? Ovdje
  • Kako pronaći javnog bilježnika? Ovdje
Posljednji put ažurirano: 26/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.