Tarpininkavimas

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Latvijos institucijos informuoja, kad šiame straipsnyje nurodytus prašymus paskelbti raštiškus taikinamojo tarpininkavimo susitarimus vykdytinais priima apylinkių (miestų) teismai. Taip pat Latvijos institucijos informuoja, kad raštiški taikinamojo tarpininkavimo susitarimai Latvijoje pripažįstami vykdytinais tik tais atvejais, kai tai nustatyta 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo arba (jei byla iškelta iki 2015 m. sausio 10 d.) 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo.

Paskutinis naujinimas: 06/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.