Tarpininkavimas

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Mediacija


*būtina nurodyti

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Pagal Įstatymo Nr. 192/2006 dėl tarpininkavimo ir tarpininkų veiklos (su pakeitimais ir papildymais) 58 ir 59 straipsnius ginčo šalims susitarus gali būti sudarytas rašytinis susitarimas, kuriame užfiksuojamos visos sutartos sąlygos ir kuris turi privataus dokumento statusą. Paprastai susitarimą sudaro tarpininkas, nebent šalys ir tarpininkas susitaria kitaip.

Šalių susitarime neturi būti teisei ir viešajai tvarkai prieštaraujančių nuostatų. Jei įstatymuose nustatytos būtinosios materialinės ir formalios sąlygos, tarpininkavimo susitarimo teisėtumą gali patikrinti ir patvirtinti šalių advokatai arba notaras, tarpininkavimo metu teikę pagalbą, arba kitas advokatas ar notaras, kurį šalims sutikus pasirinko tarpininkas.

Tarpininkavimo susitarimas, kurį patikrino ir patvirtino šalių advokatai, notaras arba tarpininko šalių sutikimu pasirinktas advokatas ar notaras, yra pripažįstamas vykdytinu.

Kai per tarpininką nagrinėjamas ginčas yra susijęs su turto ir kitų daiktinių teisių perdavimu, padalijimu ar paveldėjimo bylomis (priešingu atveju susitarimas negalioja), tarpininko parengtas tarpininkavimo susitarimas pateikiamas notarui arba teismui, kad jie pagal įstatyme nustatytas procedūras patikrintų tarpininkavimo susitarimo materialines ir formalias sąlygas ir priimtų autentišką dokumentą arba teismo sprendimą dėl tolesnių teisinių procedūrų. Sudarius tarpininkavimo susitarimą, patikrinama, ar jis atitinka materialines ir formalias sąlygas; jei reikia, notaras arba teismas šalims sutikus gali jį iš dalies pakeisti arba papildyti. Šios pareigos ir bet kokios daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą, kurios buvo nustatytos, pakeistos ar panaikintos tarpininkavimo susitarimu, tarpininkams yra privalomos. Jos taikomos visais atvejais, kai pagal teisę reikalaujama įvykdyti materialines ir formalias sąlygas – priešingu atveju susitarimas negalioja. Jeigu pagal įstatymus reikalaujama laikytis paskelbimo sąlygų, notaras arba teismas paprašo patvirtintą susitarimą arba teismo sprendimą įtraukti į Žemės registrą.

Šalių pasiektas susitarimas yra privalomas.

Šalys gali paprašyti notaro patvirtinti susitarimo autentiškumą. Notaro parengtas dokumentas, kuriuo patvirtinamos tarpininkavimo susitarime suderintos sąlygos, yra vykdytinas. Jeigu tarpininkavimo susitarimas yra susijęs su paveldėjimo byla ir buvo sudarytas prieš išduodant paveldėjimo pažymėjimą, teisinę kompetenciją turi notaras.

Šalys gali kreiptis į teismą prašydamos priimti sprendimą, kuriuo patvirtinamas jų susitarimas. Kompetentinga institucija yra apylinkės teismas, kurio jurisdikcijai priklauso bet kurios iš šalių nuolatinė/įprastinė gyvenamoji vieta ar registruotos buveinės vieta, arba apylinkės teismas, kurio jurisdikcijai priklauso tarpininkavimo susitarimo sudarymo vieta. Pagal Civilinio proceso kodekso 438–441 straipsnius teismo sprendimas, kuriuo patvirtinamas šalių susitarimas, priimamas uždarame posėdyje ir yra vykdytinas.

Pagal iš dalies pakeisto Įstatymo Nr. 192/2006 dėl tarpininkavimo ir tarpininkų veiklos 63 straipsnį, ginčą išsprendus tarpininkavimo būdu, teismas šalių prašymu ir laikydamasis teisinių sąlygų priima sprendimą, kuriuo įtvirtinamas šalių susitarimas (sandoris), atitinkamai taikant Civilinio proceso kodekso 438–441 straipsnius. Sandoris sudaromas raštu ir yra įtraukiamas į teismo sprendimo rezoliucinę dalį. Įstatymo tvarka priimtas sprendimas dėl susitarimo yra vykdytinas.

Direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nurodytos teisminės ir kitos institucijos, kompetentingos priimti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus prašymus, yra: bendrosios kompetencijos teismai; specialieji teismai; apeliaciniai teismai; Aukščiausiasis kasacinis ir teisingumo teismas.

Tarpininkų ir notarų sąrašas skelbiamas e. teisingumo svetainėje.

  • Kaip susirasti tarpininką? čia
  • Kaip susirasti notarą? čia
Paskutinis naujinimas: 26/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.