Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Tarpininkavimas

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų įgyvendinta 2011 m. tarpvalstybinio tarpininkavimo (Škotija) reglamentais.  Šioje direktyvoje numatyta galimybė pripažinti tarpininkavimo susitarimus vykdytinais kitose valstybėse narėse.  Šie Škotijos reglamentai taikomi tarpvalstybiniams ginčams (t. y., kai bent vienos iš ginčo šalių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje nei kitos ginčo šalies) tam tikrose civilinėse ir komercinėse bylose.

Jei norite, kad tarpininkavimo susitarimas būtų vykdomas Škotijoje, galima taikyti vieną iš toliau nurodytų procedūrų.

  • Galite kreiptis į Sesijų teismą arba Vyriausiojo teisėjo teismą su prašymu teisminiu lygmeniu pripažinti tarpininkavimo būdu pasiektą susitarimą.  Šis susitarimas tokiu atveju įgis teismo nutarties formą.
  • Kitas galimas sprendimas – įrodymo galią turinčius rašytinius susitarimus galima užregistruoti Tarybos ir Sesijų teismo arba Vyriausiojo teisėjo teismo registre, kad jie taptų vykdytini.  Norėdami užregistruoti susitarimą Tarybos ir Sesijų teismo registre, turite kreiptis į Registrų tvarkytoją (Keeper of the Registers of Scotland).  Informacijos apie Tarybos ir Sesijų teismo registrą pateikiama čia. Susitarimą užregistravus vykdymui, jis pripažįstamas autentišku dokumentu.

Susitarimų, kurie buvo patvirtinti teismo arba užregistruoti vienu iš pirmiau aprašytų būdų, gali būti vykdomi kitose ES valstybėse narėse.

Paskutinis naujinimas: 17/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.