Starpniecība

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Saskaņā ar 6. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvā 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās var paziņot šādu informāciju:

Lai iegūtu mediācijas procedūras rezultātā panāktās rakstiskās vienošanās izpildāmu aktu, puses, pirmkārt, var vērsties pie notāra. Šajā saistībā pastāv iespēja šo vienošanos jau no paša sākuma slēgt tieši pie notāra, vai jau noslēgtu rakstisku vienošanos ar notariālā apliecinājuma (Solennisierung) palīdzību saskaņā ar Notariāta likuma 54 § padarīt par publisku aktu. Otrkārt, jebkurā iecirkņa tiesā (Bezirksgericht) par mediācijas procesa rezultātā panāktas rakstiskas vienošanās par civiltiesiskiem jautājumiem saturu var noslēgt tiesas izlīgumu.

Lapa atjaunināta: 10/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.