Starpniecība

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Beļģija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Šādām „tiesām” ir jurisdikcija, lai vajadzības gadījumā atzītu mediācijas izlīgumu par izpildāmu: miertiesnesis, maģistrāts (policijas tiesas tiesnesis), pirmās instances tiesa, komerctiesa, darba tribunāls, apelācijas tiesa, darba tiesa, kā arī tiesas priekšsēdētājs pagaidu noregulējuma tiesvedības gadījumā.

Vienīgā „cita iestāde”, kas vajadzības gadījumā, pamatojoties uz 1803. gada 16. marta Notāru profesijas likuma 19. panta 1. punktu, var atzīt mediācijas izlīgumu par izpildāmu, ir notārs.

Lapa atjaunināta: 17/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.