Starpniecība

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

Valstu tiesībās PDF (1069 Kb) bg


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Bulgārija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Iestādes, kas ir kompetentas pieņemt pieprasījumus saskaņā ar direktīvas 6. panta 1. un 2. punktu, ir rajona tiesas.

Saskaņā ar Mediācijas likuma 18. iedaļas 1. punktu “Izlīguma izpildāmība” izlīgumam juridiskā strīdā, kas panākts mediācijas ceļā, ir tiesas izlīguma spēks, un to jāapstiprina apgabaltiesai.

Saskaņā ar Mediācijas likuma 18. iedaļas 2. punktu tiesa apstiprina izlīgumu pēc tam, kad to ir apliecinājušas iesaistītās puses, ja tas nav pretrunā ar šo likumu vai vispārpieņemtiem morāles principiem.

Lapa atjaunināta: 26/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.