Starpniecība

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Čehija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Čehijas Republikas iestādes, kas ir kompetentas pieņemt lūgumus saskaņā ar direktīvas 6. panta 1. un 2. punktu, ir:

- visas apgabaltiesas lietās, kurās saskaņā ar valsts procesuālajiem tiesību aktiem šīm tiesām būtu jurisdikcija ratione materiae;

- visas reģionālās tiesas lietās, kurās saskaņā ar valsts procesuālajiem tiesību aktiem šīm tiesām būtu jurisdikcija ratione materiae;

- visi notāri.

Lapa atjaunināta: 11/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.