Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Starpniecība

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Anglija un Velsa

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Ja vēlaties ES pārrobežu mediācijas izlīguma saturu atzīt par izpildāmu Anglijā vai Velsā, bet cita ES dalībvalsts šo līgumu nav iepriekš atzinusi par izpildāmu, Jums jāiesniedz attiecīgs pieteikums saskaņā ar noteiktajām procedūrām:

• Ja esat iesaistīts tiesvedībā, kuru tobrīd izskata Anglijas vai Velsas tiesā, un ja minētā tiesvedība attiecas uz jautājumu, kurā piemērota mediācija, Jums jāiesniedz pieteikums šajā tiesā;

• Ja neesat iesaistīts tiesvedībā, kuru tobrīd izskata Anglijas vai Velsas tiesā, un ja mediācija attiecas uz civillietu un komerclietu (izņemot ģimenes lietas), Jums jāiesniedz pieteikums par mediācijas izlīguma satura atzīšanu par izpildāmu vai nu Augstajai tiesai (High Court) vai jebkurai no citām tiesām, kuras minētas turpmāk tekstā un izskata civillietas, un kurām būtu jurisdikcija saistītā tiesvedībā, ja tāda (nevis mediācija) būtu tikusi uzsākta. Piemēram, jūs varētu griezties tā apgabala vietējā tiesā, kurā dzīvo kāda no pusēm, vai arī gadījumā, ja mediācija attiecas uz zemi – tā rajona tiesā, kurā atrodas attiecīgais zemes gabals;

• Ja neesat iesaistīts tiesvedībā, kuru tobrīd izskata Anglijas vai Velsas tiesā, un mediācija attiecas uz ģimenes lietu, Jums jāiesniedz pieteikums tiesā, kura izskata ģimenes lietas un kurai būtu jurisdikcija saistītā tiesvedībā, ja tāda (nevis mediācija) būtu tikusi uzsākta. Tā kā jautājums par tiesu jurisdikciju ģimenes lietās ir ļoti specifisks attiecībā uz strīdiem/izlīguma saturu, ieinteresētajām pusēm būtu jāiesniedz informācijas pieprasījumi tiesai tajā apgabalā, kurā dzīvo kāda no pusēm. Ieinteresētās puses var arī saņemt juridisku palīdzību par attiecīgo tiesu no ģimenes jurista Anglijā vai Velsā.

Ja vēlaties ES pārrobežu mediācijas izlīguma saturu atzīt par izpildāmu Anglijā vai Velsā, un cita ES dalībvalsts šo līgumu iepriekš atzinusi par izpildāmu, Jums jāiesniedz attiecīgs pieteikums saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas:

Attiecībā uz civillietām un komerclietām (izņemot ģimenes lietas) – Padomes 2012. gada 12. decembra Regulā (EK) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādāta versija), turklāt pieteikumu var iesniegt tikai Augstajā tiesā (High Court of Justice);

Attiecībā uz ģimenes lietām:

i) iepriekš minētajā Padomes 2012. gada 12. decembra Regulā (EK) Nr. 1215/2012; un/vai

ii) Padomes 2003. gada 27. novembra Regulā (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību;

Atjaunināts kompetento tiesu saraksts atrodams šādā tīmekļa vietnē: Tiesu un tribunālu meklētājs

Lapa atjaunināta: 12/04/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.