Starpniecība

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Mediācijas direktīva 2008/52/EK ir transponēta Igaunijas tiesību aktos, izmantojot Samierināšanas likumu.


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Igaunija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Lūgums par mediācijas procesā panāktu rakstveida izlīguma atzīšanu par izpildāmu ir jāiesniedz tajā apgabaltiesā (maakohus), kuras jurisdikcijā tika īstenota mediācija. Apgabaltiesu kontaktinformāciju Jūs varat atrast tiesu tīmekļa vietnē. Jums būs jāsamaksā valsts nodeva 50 EUR apmērā.

Tādā mediācijas procesā panāktu rakstveida izlīgumu, ko vadījis zvērināts notārs vai notārs (Samierināšanas likuma 2. panta 2. un 3. punkts), arī var apliecināt notārs. Notāru kontaktinformāciju Jūs varat atrast, noklikšķinot uz saites “Atrast notāru”. Jums būs jāsamaksā notāra nodeva 51,13 EUR apmērā.

Izlīgumu izpildi reglamentē Samierināšanās likuma 14. pants. Procesu, kādā izlīgumu izpildi panāk tiesa, reglamentē Civilprocesa kodeksa 627.1pants un 6272.pants. Notārs izlīgumu apliecinās saskaņā ar procedūru, kas noteikta Notāru likumā, un uzliks parādniekam pienākumu piekrist tūlītējai obligātai izpildei.

Lapa atjaunināta: 29/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.